Υποβολή εργασιών

Το άρθρο υποβάλλεται μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: apostso@otenet.gr, σε αρχείο μορ­φής *.doc, *.docx, *.rtf ή *.odt. Χρήση γραμματοσειρών OpenType (π.χ., οι νέες Times New Roman) ή TrueType. Το άρθρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2500 λέξεις (μέγιστο)· συμπεριλαμβάνονται βιβλιογραφία, πίνακες, γραφήματα και παραρτήματα. Μέσω email, ως ξεχωριστά αρχεία, υποβάλλονται και τα εξής:

 1. Σελίδα τίτλου: Σε ξεχωριστό αρχείο, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέ­ων και τα υπόλοιπα στοιχεία τους, καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας μ’ έναν από τους συγγραφείς απαραίτητα, διεύθυνση email.
 2. Κυρίως Άρθρο: Σε ξεχωριστό αρχείο, με την εξής σειρά: Σελίδα τίτλου (μόνο ο τίτλος, χωρίς τα στοιχεία των συγγραφέων), Περίληψη (400 λέξεις το μέγι­στο), Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία, Πίνακες.
 3. Βιβλιογραφία: Αναγράφεται σε ξεχωριστή σελίδα, μετά το τέλος του άρ­θρου, κατ’ αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με τους κανόνες τού Index Medicus. Δηλαδή, αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα αρχικά των ονο­μάτων τους, ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του περιοδικού με τις ανάλογες διεθνείς συντομεύσεις και το έτος δημοσίευσης,
  π.χ.: Kau CH, Richmond S, Palomo JM, Hans MG. Three dimensional cone beam computerized tomog­raphy in orthodontics. Journal of Orthodontics 2005; 32: 282­293. Αναφορές σε βιβλία, ως εξής: Moorrees C F A. The dentition of the grow­ing child. Harvard University Press, Cambridge 1959.
  Στο κείμενο, οι βιβλιογραφικές παραπομπές αναφέρονται με τα ονόματα των συγγραφέων και το έτος δημοσίευσης του άρθρου. Όταν οι συγγραφείς είναι 2, αναφέρονται και τα δύο ονόματα, σε περισσότερους των δύο, ανα­ φέρεται ο πρώτος και ακολουθεί και συν.
 4. Παραρτήματα: Τοποθετούνται αμέσως μετά την βιβλιογραφία.
 5. Πίνακες: Ακολουθούν τα παραρτήματα. Κάθε πίνακας τοποθετείται σε ξε­χωριστή σελίδα και οι επεξηγήσεις του στον τίτλο του. Kάθε πίνακας πρέ­πει να στέκεται αυτόνομα μέσα στο άρθρο, όμως χωρίς να επαναλαμβάνει δεδομένα, τα οποία αναφέρονται είτε στο κείμενο είτε στο γράφημα.
 6. Υπότιτλοι Εικόνων / Γραφημάτων / Πινάκων: Περιλαμβάνουν επεξηγή­σεις σχετικά με την εικόνα / φωτογραφία / γράφημα / πίνακα και τοποθε­τούνται σε ξεχωριστή σελίδα, στο τέλος του άρθρου.
 7. Γραφήματα / Εικόνες / Φωτογραφίες:
  Αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρ­χεία, μία εικόνα ανά σελίδα. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε αρχεία μορ­φής *.psd, *.tiff, *.jpeg, *.pdf, *.eps. Ελάχιστη ανάλυση τα 300 dpi για έγ­χρωμες εικόνες ή μονόχρωμες και 600 dpi για γραμμικά σχέδια. Η ελάχιστη ανάλυση αναφέρεται στο τελικό μέγεθος της εικόνας στη σελίδα.
 8. Δικαιώματα: Απαραίτητη προϋπόθεση, για τη δημοσίευση ενός άρθρου, είναι η διατύπωση και υπογραφή, από τους συγγραφείς, Δήλωσης Μεταβίβασης Δικαιωμάτων. Αυτή αποστέλλεται (με fax) στον συντάκτη, κατά τη στιγμή της υποβολής του άρθρου προς κρίση.

Συμπληρωματικά

–Τα άρθρα υποβάλλονται προς κρίση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπο­ βληθεί προς δημοσίευση αλλού, είτε μερικώς είτε ολικώς, και σε οποιαδήποτε γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, ακυρώνεται η διαδικασία κρίσης του άρθρου κι αυτό επιστρέφεται στους συγγραφείς.

– Άρθρο που υποβάλλεται χωρίς να τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν γί­νεται δεκτό από τη σύνταξη του περιοδικού. Το περιοδικό μας δέχεται άρθρα που αφορούν όλο το φάσμα της οδοντιατρικής επιστήμης.

–Οι εργασίες, που δημοσιεύονται, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγ­γραφέα και του περιοδικού. Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται και αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από πλευράς περιοδικού.

Εργασίες και επιστολές αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Απόστολος Ι. Τσολάκης, Τσιμισκή 45, 412 23 Λάρισα
Tηλ. 2410 257688, Fax 2410 281884

Email: apostso@otenet.gr